AMISTAR TOP 325SC – THUỐ C Đ ẶC TRỊ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN LÚA – AGRICULTURE