AMISTAR TOP 325SC – THUỐ C Đ ẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY DƯA CHUỘT – AGRICULTURE