AMISTAR TOP 325SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH LEM LÉP HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE