AMISTAR TOP 325SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH LEM LÉP HẠT TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE