AMISTAR TOP 325SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH NẤM HỒNG HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE