AMISTAR TOP 325SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE