ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ ĐỘC ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ ĐỘC ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ ĐỘC ĐỐI VỚI SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG

Chất lượng không khí chung quanh các bộ phân thân lá của cây có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Một số khí như sulfur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO), và hydrofluoric acid (HF), khi đư...
Read More