APROACH 250SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẠO ÔN GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA – AGRICULTURE