APROACH 250SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM VẰN GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA – AGRICULTURE