ARATAT 350WP – CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG HIỆU BA CON RẦY ĐẶC TRỊ RỆP GÂY HẠI – AGRICULTURE