ASIEUTOP – ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM VÒNG TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
ASIEUTOP – ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM VÒNG TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

ASIEUTOP – ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM VÒNG TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin 100g/kg Tebuconazole 100g/kg Propineb 300g/kg Công dụng của Asieutop : Đặc trị lem lép hạt trên lúa. Hướng dẫn sử dụng của Asieutop : Pha 25gr/bìn
Read More