AVALON 8WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO RỦ TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE