AVALON 8WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE