AVALON 8WP – THUỐC ĐẶC TRỊ VI KHUẨN CHO CÂY TRỒNG – AGRICULTURE