Bệnh loét hại cây có múi và biện pháp phòng trừ – AGRICULTURE