BỆNH THỐI TRÁI TRÊN CÂY CHÔM CHÔM – AGRICULTURE
BỆNH THỐI TRÁI
Cây Chôm Chôm - Rambutan

BỆNH THỐI TRÁI

BỆNH THỐI TRÁI Tác nhân: Có thể có bốn tác nhân gây thối trái chôm chôm, đó là Gliocephalotrichum bulbilium,  Botryodiplodia theobromae, Colletotrichum  sp., và  Phytophthora sp... Trong đó  q
Read More