BỆNH XOĂN LÁ CẢI TRÊN CÂY ỚT – AGRICULTURE
BỆNH XOĂN LÁ CẢI TRÊN CÂY ỚT
Cây Ớt

BỆNH XOĂN LÁ CẢI TRÊN CÂY ỚT

TÁC NHÂN GÂY BỆNH Vi rút xoăn lá cải geminivirus (BCTV) CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU Các giống của những cây ớt nhiễm bệnh bị ngắn lại, dẫn đến cây ớt bị cực kỳ còi cọc. Phần trên của các cây nhiễ
Read More