BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ BỌ VÒI VOI HẠI CÂY DỪA – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ BỌ VÒI VOI HẠI CÂY DỪA
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ BỌ VÒI VOI HẠI CÂY DỪA

Bọ vòi voi hại dừa là một trong số các kết quả nghiên cứu bước đầu về các đối tượng gây hại mới. Bọ vòi voi hại dừa được phát hiện đầu tiên tại Kiên Giang vào tháng 11/2011. Tháng 5/2012, Bọ vòi voi g
Read More