BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ NẤM – TUYẾN TRÙNG HẠI ỚT – AGRICULTURE