Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG Archives - AGRICULTURE
Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG

Acimetin 1.8EC – Hoạt Chất: Abamectin …. 18g/l Nissorun 5EC – Hoạt Chất: Hexythiazox ….. 50g/l ACIMETIN 1.8EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, phổ rộng, hiệu lực nhanh và kéo dài, chuyên trị các loạ...
Read More
Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG

Acimetin 1.8EC – Hoạt Chất: Abamectin …. 18g/l Nissorun 5EC – Hoạt Chất: Hexythiazox ….. 50g/l ACIMETIN 1.8EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, phổ rộng, hiệu lực nhanh và kéo dài, chuyên trị các loạ...
Read More
Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG

Acimetin 1.8EC – Hoạt Chất: Abamectin …. 18g/l Nissorun 5EC – Hoạt Chất: Hexythiazox ….. 50g/l ACIMETIN 1.8EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, phổ rộng, hiệu lực nhanh và kéo dài, chuyên trị các loạ...
Read More