Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG

Acimetin 1.8EC – Hoạt Chất: Abamectin …. 18g/l Nissorun 5EC – Hoạt Chất: Hexythiazox ….. 50g/l ACIMETIN 1.8EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, phổ rộng, hiệu lực nhanh và kéo dài, chuyên trị các loạ...
Read More
Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG

Acimetin 1.8EC – Hoạt Chất: Abamectin …. 18g/l Nissorun 5EC – Hoạt Chất: Hexythiazox ….. 50g/l ACIMETIN 1.8EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, phổ rộng, hiệu lực nhanh và kéo dài, chuyên trị các loạ...
Read More
Côn Trùng Gây Hại

Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Acimetin – DIỆT SẠCH SÂU CUỐN LÁ HẠI CÂY TRỒNG

Acimetin 1.8EC – Hoạt Chất: Abamectin …. 18g/l Nissorun 5EC – Hoạt Chất: Hexythiazox ….. 50g/l ACIMETIN 1.8EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, phổ rộng, hiệu lực nhanh và kéo dài, chuyên trị các loạ...
Read More