BỌ TRĨ VÀ RỆP SÁP TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
CHAI 500ML VIFAST 10EC – THUỐC ĐẶC TR_Ị BỌ XÍT MUỖI, BỌ TRĨ VÀ RỆP SÁP TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

CHAI 500ML VIFAST 10EC – THUỐC ĐẶC TR_Ị BỌ XÍT MUỖI, BỌ TRĨ VÀ RỆP SÁP TRÊN CÂY TRỒNG

VIFAST 10EC – THUỐC ĐẶC TR_Ị BỌ XÍT MUỖI, BỌ TRĨ VÀ RỆP SÁP TRÊN CÂY TRỒNG Tên thương mại VIFAST 10EC – THUỐC ĐẶC TR_Ị SÂU CHO CÂY TRỒNG Hoạt chất Alpha Cypermethrin 10%
Read More