BOWING 777 – ACTATAC 600EC ĐẶC TRỊ SÂU RẦY RỆP TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE