CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VÀNG LÁ PANAMA TRÊN CÂY CHUỐI – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VÀNG LÁ PANAMA TRÊN CÂY CHUỐI
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VÀNG LÁ PANAMA TRÊN CÂY CHUỐI

Nấm bệnh vàng lá Panama mẫm cảm nhất ở giai đoạn cây chuối sinh trưởng khỏe và chuẩn bị trổ hoa. Cây bị bệnh muộn có thể vẫn cho buồng quả nhưng quả không có giá trị thương phẩm. Bệnh vàng lá Panama
Read More